neděle 18. února 2018

Přijímací zkoušky na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Žáci základních škol s SPU konající přijímací zkoušky mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení dle doporučení ŠPZ.  Pro některé obory se uchazeč neobejde bez lékařského posudku.

Doporučení ŠPZ

Doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ, obvykle PPP nebo SPC) obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Zajištění tohoto doporučení řeší rodiče, nikoliv základní škola. Dokument je nutné dodat v originále, o další stejnopis mohou rodiče požádat ŠPZ, nebo lze k přihlášce dodat ověřenou kopii. 


Kdo, co a jak u přijímaček?

Úpravu podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole opět řeší vyhláška.

Povinnosti SŠ


  • Ředitel školy upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení. 
  • Ředitel školy ve spolupráci s Centrem upraví uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami zkušební dokumentaci jednotné zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení. 
  • Pro uchazeče, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zvětšení písma nebo u nichž je doporučeno pro uzpůsobení podmínek zkoušky využití počítače, poskytne Centrum řediteli školy testový sešit v otevřeném formátu bezprostředně před konáním zkoušky. Za úpravu testového sešitu odpovídá ředitel školy. 
  • Pro uchazeče se zrakovým postižením, u nichž z doporučení školského poradenského zařízení vyplývá požadavek na zadání v Braillově písmu, připraví Centrum testový sešit v Braillově písmu.

Lékařský posudek 

K přihlášce na SŠ může být požadován také lékařský posudek. Posudek od lékaře ovšem není nutné dodávat vždy. Záleží na typu školy a oboru, kam se uchazeč hlásí.
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání. (Pozn.: Úplné znění ke dni 1. 9. 2017 je zpracováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pouze jako informativní materiál. Právně závazné znění vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů).

Příklad: Lékařský posudek např. se nepožaduje pro obor Gymnázium, ale předkládá se u oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

Lékařský posudek zpravidla stačí vyplnit jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu). 
Pravidla přijímání žáků s SPUCH nebo jinými vzdělávacími potřebami upravuje Vyhláška č. 353/2016 Sb. ze dne 24. října 2016 o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.