sobota 17. února 2018

PLPP už nemusí být písemně, někdy se však sepsání dokumentu hodíPlán pedagogické podpory patří mezi opatření prvního stupně podpory.  Zpracovává jej škola, v okamžiku, kdy  nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka.
Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání žáka, u nichž je možné prostřednictvím mírných úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy dosáhnout zlepšení; zahrnují také podporu žáků z důvodů akcelerovaného vývoje školních dovedností.
 Jedná se nejčastěji o:

 • pomalejší tempo práce, 
 • drobné obtíže ve čtení, psaní, počítáni, 
 • problémy se zapomínáním, 
 • drobné obtíže v koncentraci pozornosti atd.), 
 • obtíže žáka vyvolané zejména aktuálně nepříznivým zdravotním nebo psychickým stavem,
 • případně se jedná o dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzityPLPP 

Plán pedagogické podpory zahrnuje zejména popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování naplňování plánu. 

Úpravy ve vzdělávání žáka navrhují pedagogičtí pracovníci, přitom spolupracují s pedagogickým pracovníkem poskytujícím poradenské služby ve škole (dále jen „poradenský pracovník školy“) a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. 
Škola zohledňuje sociální status, vztahovou síť žáka a jeho sociální a rodinné prostředí. Pokud žák dochází do školského zařízení, které se podílí na vzdělávání žáka (zejména v případě zájmového vzdělávání) a charakter jeho obtíží to vyžaduje, informuje škola tato zařízení o charakteru podpory žáka školou, tak aby i tato zařízení respektovala vzdělávací potřeby žáka.
Podpůrná opatření směřují k naplňování speciálních vzdělávacích potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností, přitom pokud jsou účelné, mohou podporovat žáka v celém průběhu jeho vzdělávání.
Mezi řádky: Někdy je lepší nebýt pohodlný a PLPP sepsat, přestože by stačilo zohlednění individuálních potřeb žáka, a to zejména, když:


 • je složitá komunikace s rodiči
 • usilujeme o větší zapojení zákonných zástupců
 • chceme, aby žák docházel např. na doučování 
S plánem pedagogické podpory seznámí škola:


 1. žáka, 
 2. zákonného zástupce žáka,
 3. všechny vyučující žáka,
 4. další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. 

Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny.

Vyhodnocování PLPP

Plán pedagogické podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola průběžně vyhodnocuje. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory škola vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není-li tomu tak, doporučí škola zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě plánu pedagogické podpory.Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně určuje VYHLÁŠKA o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2016 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb. v Hlavě III § 10.