sobota 17. února 2018

Možnosti pedagoga na 1. stupni ZŠ - podpůrná opatření

Základní výčet možných opatření, které má učitel na 1. stupni ZŠ v rámci 1. stupně podpory žáka se SVP.Obecná doporučení

 • umožnění opravy při selhání v písemné práci
 • tolerance obtíží zohledněním při klasifikaci
 • domluvený signál se žákem, když nerozumí
 • testová forma práce s možností výběru
 • průběžné ověřování pochopení zadání
 • domluva s žákem na obsahu a době zkoušení
 • kratší úlohy a práce, více času na kontroly
 • pověření žáka různými úkoly při hodině
 • posazení žáka do předních lavicČeský jazyk

 • více času na napsání a kontrolu
 • ústní ověření znalostí gramatiky po písemné práci
 • zkrácená forma diktátů
 • vyhledávání chyb ve vlastním písemném projevu
 • místo diktátu doplňovací cvičení
 • ponechání pomocných linek v sešitech
 • tolerance písemného projevu
 • tabulka písmen ponechaná v lavici
 • čtení se záložkou
 • návrat k postřehování slabik před delším čtením
 • ujištění se o porozumění při samostatné četbě
 • společné čtení stranou ostatních dětí
 • DÚ zadávané cíleně na oslabené oblasti

Matematika

 • dopomoc prvního kroku při řešení slovních úloh
 • více času na práci a následnou kontrolu
 • v hodnocení zahrnut především postup řešení
 • vynechání časově limitovaných úkolů
 • zkrácení rozsahu písemné práce
 • více času na narýsování
 • více času na přečtení zadání/slovní úlohy
 • povolení používání kalkulátoru (např. při kontrole správnosti výsledků, tzv. zkoušek)
 • písemná práce z předem avizovaného učiva
 • ústní zkoušení u tabule místo písemné práce
 • zachování pomocných písemných výpočtů
 • zraková opora - při počítání zpaměti má žák příklady v lavici

Cizí jazyk

 • hlasité čtení textů, které si žák předem nacvičil
 • ústní zkoušení ze slovíček a frází
 • práce s učebnicemi s výslovnostní normou
 • průběžné opakování základního učiva
 • častý poslech a opakování jazyka básničky atd.
 • učebnice a pracovní listy s českým zadáním