neděle 4. března 2018

Nevíte si rady? Ptejte se na ministerstvu školství


Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy funguje  specializovaný Tým speciálního vzdělávání,  který se zabývá problematikou péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
Vedoucí oddělení je Mgr. Ivana Blažková. 
Kontakty: tel: +420 234 811 886, mobil: +420 775 881 129, e-mail: ivana.blazkova@msmt.cz

pátek 23. února 2018

Dyskalkulie: Aplikace pro Android

Tipy na aplikace pro tablety a mobilní telefony.

Sebehodnocení žáků s SPUCH

Specifické poruchy učení zasahují do života dítěte nejenom ve sféře učení, ale mnohdy ovlivňují jeho vlastní sebepojetí a sebevědomí a promítají se do vztahů k okolí. I děti velmi nadané, u kterých se specifické poruchy učení vyskytují, mají s učení problém.

neděle 18. února 2018

Autismus: Tipy na videa

Videa dostupná na YouTube věnovaná tématu autismu. 

Dyslexie: Tipy na videa


Filmy z youtube k využití.


Přijímací zkoušky na SŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Žáci základních škol s SPU konající přijímací zkoušky mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení dle doporučení ŠPZ.  Pro některé obory se uchazeč neobejde bez lékařského posudku.

sobota 17. února 2018

PLPP už nemusí být písemně, někdy se však sepsání dokumentu hodíPlán pedagogické podpory patří mezi opatření prvního stupně podpory.  Zpracovává jej škola, v okamžiku, kdy  nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka.

Možnosti pedagoga na 1. stupni ZŠ - podpůrná opatření

Základní výčet možných opatření, které má učitel na 1. stupni ZŠ v rámci 1. stupně podpory žáka se SVP.

Asistent pedagoga "vyššího" a "nižšího" řádu

Co dělá asistent pedagoga? 

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle § 18 odst. 1. 

Individuální vzdělávací plán žáka s SPU (IVP)

 Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby žáka. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice.

TERMINOLOGIE: Podpůrná opatření


Podpůrná opatření definuje VYHLÁŠKA o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2016 Sb. a vyhlášky č. 416/2017 Sb. v obecných ustanoveních Hlava I § 2 následovně:


TERMINOLOGIE: Pedagogická diagnostika

Pedagogickou diagnostiku, provádí pedagog během výuky i mimo ni. V současné době je zdůrazňována diagnostická kompetence učitelů základních škol jako jeden z prostředků zkvalitnění práce se žákem.

Třístupňový model péče o žáky se SPUCH

Třístupňový model péče navrhovaný MŠMT má za cíl předcházet selhávání žáka, těžiště péče se přesouvá z oblasti specializované diagnostiky a intervence PPP směrem k pedagogické diagnostice a podpoře.